Tenuta Regina

Privacybeleid en cookies

PRIVACY

VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS OP ADRIABELLA

WAT IS HET PRIVACYBELEID
Deze informatie wordt mede verstrekt op grond van art. 13 van het wetsdecreet. n. 196/2003 – Code voor de bescherming van persoonsgegevens aan diegenen die interageren met de webdiensten van deze website, die elektronisch toegankelijk zijn vanaf het adres: http://adriabella.com en die overeenkomen met de homepage van de website Adriabella en de pagina voor de inschrijving op de nieuwsbrief. De informatie wordt alleen verstrekt voor de hierboven genoemde websites en niet voor andere websites die door de gebruiker via links kunnen worden geraadpleegd. De informatie is ook gebaseerd op Aanbeveling nr. 2/2001 die de Europese autoriteiten voor de bescherming van persoonsgegevens, bijeengekomen in de bij art. 29 van richtlijn nr. 95/46/EG, op 17 mei 2001 hebben aangenomen om bepaalde minimumeisen vast te stellen voor het online verzamelen van persoonsgegevens, en met name de procedures, het tijdstip en de aard van de informatie die de voor de verwerking verantwoordelijken aan de gebruikers moeten verstrekken wanneer deze verbinding maken met webpagina’s, ongeacht het doel van de verbinding.

VOOR DE VERWERKING VERANTWOORDELIJKE EN GEGEVENSVERWERKER
Naar aanleiding van de raadpleging van deze site kunnen gegevens over geïdentificeerde of identificeerbare personen worden verwerkt. De verantwoordelijke is de pro tempore vertegenwoordiger van het bedrijf, terwijl de eigenaar van de gegevensverwerking Bora Srl is, die haar operationele zetel heeft in Via Santa Croce 8, Eraclea (VE) postcode 30020 Belasting code/VAT code: 03220590271.

PLAATS VAN GEGEVENSVERWERKING
De verwerkingen in verband met de webdiensten van deze website vinden plaats in de voornoemde lokalen en worden uitsluitend uitgevoerd door personeel van het Bureau dat belast is met de verwerking, of door personen die belast zijn met incidentele onderhoudswerkzaamheden. De persoonsgegevens die worden verstrekt door gebruikers die verzoeken om toezending van informatiemateriaal, of reserveringen of toegang tot de gereserveerde zone, worden uitsluitend gebruikt om de gevraagde dienst of verstrekking uit te voeren en worden alleen aan derden meegedeeld wanneer dat voor dat doel noodzakelijk is.
De door u verstrekte persoonsgegevens worden met telematische middelen verzameld en, ook met behulp van elektronische middelen, rechtstreeks en/of via gedelegeerde derden (mailingbedrijven, gegevensinvoerbedrijven, enz.) verwerkt voor doeleinden die verband houden met de toegang tot informatie over communicatie op http://adriabella.com en aanverwante sites.
In ieder geval zullen uw gegevens niet worden doorgegeven (behalve aan bedrijven voor mailing en data entry) of verkocht aan derden, met uitzondering van groepsmaatschappijen. Binnen Bora Srl mogen de gegevens alleen bekend zijn bij diegenen die specifiek belast zijn met het runnen van administratieve kantoren.

SOORTEN VAN VERWERKTE DATA
Navigatie gegevens
De computer systemen en software procedures die gebruikt worden om deze website te exploiteren verkrijgen, tijdens hun normale werking, enkele persoonlijke gegevens waarvan de overdracht impliciet is in het gebruik van Internet communicatie protocollen. Deze gegevens worden niet verzameld om in verband te worden gebracht met geïdentificeerde belanghebbenden, maar kunnen door hun aard zelf, via verwerking en associatie met gegevens in het bezit van derden, de identificatie van gebruikers mogelijk maken. Deze categorie gegevens omvat IP-adressen of de domeinnamen van de computers die worden gebruikt door gebruikers die verbinding maken met de site, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier) van de gevraagde bronnen, het tijdstip van de aanvraag, de methode die is gebruikt om de aanvraag bij de server in te dienen, de grootte van het bestand dat als antwoord is verkregen, de numerieke code die de status aangeeft van het antwoord dat door de server is gegeven (succesvol, fout, enz.) en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de computeromgeving van de gebruiker. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om statistische informatie te verkrijgen over het gebruik van de site en om de goede werking ervan te controleren. De gegevens kunnen worden gebruikt om de verantwoordelijkheid vast te stellen in geval van hypothetische computermisdrijven tegen de site.
Vrijwillig door de gebruiker verstrekte gegevens
Het facultatief, expliciet en vrijwillig verzenden van elektronische post naar de op deze site aangegeven adressen brengt met zich mee dat vervolgens het adres van de afzender wordt verkregen, dat nodig is om te kunnen antwoorden op verzoeken, alsmede alle andere persoonlijke gegevens die in het bericht zijn opgenomen.

COOKIE
De site verkrijgt in dit verband geen persoonlijke gebruikersgegevens. Cookies worden gebruikt voor de overdracht van informatie die noodzakelijk is voor het functioneren van de site, zogenaamde persistente cookies kunnen worden gebruikt voor het gebruik van automatische login-functies, of systemen voor het volgen van gebruikers. Het gebruik van zogenaamde sessiecookies (die niet permanent op de computer van de gebruiker worden opgeslagen en verdwijnen wanneer de browser wordt gesloten) is beperkt tot de overdracht van sessie-identifiers (bestaande uit willekeurige getallen die door de server worden gegenereerd) die nodig zijn om de site veilig en efficiënt te kunnen verkennen.
De zogenaamde session cookies die op deze site gebruikt worden vermijden het gebruik van andere computertechnieken die mogelijk schadelijk zijn voor de privacy van de gebruikers en staan het verkrijgen van persoonlijke identificatiegegevens niet toe. Bora Srl werkt samen met andere bedrijven die cookies of beacons op onze websites plaatsen. Deze dienstverleners dragen bij aan de werking van onze websites, bijvoorbeeld door het compileren van metingen, anonieme analyses met betrekking tot de site of voor het leveren van advertentie diensten. Deze bedrijven zijn contractueel verplicht om de verzamelde informatie uitsluitend voor deze diensten te gebruiken en niet voor hun eigen commerciële doeleinden.

FACULTATIEVE VERSTREKKING VAN GEGEVENS
Afgezien van de gespecificeerde navigatie data, staat het de gebruiker vrij om persoonlijke data te verstrekken aan Bora Srl om informatie materiaal of andere communicatie aan te vragen. Het niet verstrekken van deze gegevens kan het onmogelijk maken om het gevraagde te verkrijgen.

VERWERKINGS METHODES
Persoonlijke gegevens worden verwerkt door geautomatiseerde hulpmiddelen voor de tijd die strikt noodzakelijk is om de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld te bereiken. Er worden specifieke veiligheidsmaatregelen in acht genomen om het verlies van gegevens, onrechtmatig of oneigenlijk gebruik en ongeoorloofde toegang te voorkomen.

RECHTEN VAN DE BETROKKENEN
Degenen op wie de persoonsgegevens betrekking hebben, hebben te allen tijde het recht om bevestiging te krijgen van het al dan niet bestaan van deze gegevens en om kennis te nemen van de inhoud en de herkomst ervan, de juistheid ervan te verifiëren of te verzoeken om opneming, bijwerking of rectificatie ervan (art. 7 van wetsbesluit nr. 196/2003). Op grond van hetzelfde artikel hebben zij het recht te verzoeken om annulering, omzetting in anonieme vorm of afscherming van gegevens die in strijd met de wet zijn verwerkt, alsmede om zich in elk geval om legitieme redenen te verzetten tegen de verwerking ervan. Verzoeken moeten worden verzonden per e-mail naar <privacy@adriabella.com> of per aangetekende brief met ontvangstbewijs geadresseerd aan Bora Srl, waarvan de statutaire zetel zich bevindt in Via Santa Croce 8, Eraclea (VE) CAP 30020 Belasting code/VAT nummer: 03220590271 of per fax naar n. 0421 66156